Katedra kamere1970. godine na tadašnjoj Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, na inicijativu grupe profesora filmskog smera otvara se Grupa za filmsku kameru. Iste godine održavaju se prvi prijemni ispiti i školske 1970-71. godine počinje da studira prva generacija budućih filmskih snimatelja.

Osnivač Grupe za kameru bio je Vladeta Lukić (1910-1978), pre 2. svetskog rata filmski amater, diplomirani pravnik, a od oslobođenja istaknuti snimatelj više od 40 kratkometražnih filmova kao i većeg broja igranih filmova, od 1960. godine jedini predavač predmeta Filmska kamera na Filmskoj režiji. Profesori prvih generacija studenata bili su istaknuti filmski umetnici i teoretičari: Radoš Novaković, Branibor Debeljković, Dušan Stojanović, Vladimir Pogačić, Marko Babac, Pavle Vasić, Vlada Petrić. Nastava na prve dve godine koju je vodio profesor Vladeta Lukić obuhvatala je upoznavanje sa osnovama filmske tehnike i elementima filmskog jezika, metodama osvetljavanja u ateljeu, eksponometrijom kao i laboratorijskim procesima obrade filmske trake.

Školske 1972-73. nastava na trećoj godini se proširuje i na kolor kinematografiju dolaskom Predraga Popovića sa studija filmske kamere u Pragu, a 1973-74. Nikola Majdak na četvrtoj godini počinje da predaje specijalna i trik - snimanja kao i animaciju, čime se kompletira nastavni program glavnog predmeta Filmske kamere.

U staroj zgradi Akademije u ulici Vuka Karadžića odvijala se uglavnom teoretska nastava sa projekcijama filmova zbog nepostojanja većeg ateljea za praktičan rad. Studenti su imali na raspolaganju dobro opremljenu fotolaboratoriju, ali i sa tako skromnim tehničkim sredstvima snimalo se godišnje mnoštvo kratkih filmova i to na formatu 35 mm.

Prateći razvoj potreba elektronike i televizije 1978. godine uvodi se predmet Tehnologija televizije, koji predaje ing. Miroslav Borisavljević, kasnije ing. Aleksandar Todorović, dok se 1980. godine Televizijska kamera uvodi kao drugi glavni predmet. Odsek - Grupa za kameru vremenom prerasta u Katedru za filmsku i TV kameru.

Školske 1994-95. godine Katedra je pionirskom ulogom na FDU pokrenula akciju uvođenja računara, odnosno, savremene tehnologije u nastavi. Pored nabavke hardverskih konfiguracija dat je i predlog novih metodskih jedinica u nastavi za predmete Kamera, Fotografija i Animacija, jer digitalna slika u procesu stvaranja, kasnije i obrade, dobija u svetu filma, videa i fotografije sve značajniju ulogu. Od školske 1996-97. godine održava se nastava i u novom Centru za digitalnu sliku. Katedra i danas prati tokove u profesionalnom okruženju i uključuje u nastavu najsavremenija tehničko-tehnološka dostignuća iz prakse.

Danas osnovne studije Kamere traju 4 godine (8 semestara), a master studije još 1 godinu (2 semestra). Na studijama se pored teoretske nastave radi i niz samostalnih i zajedničkih vežbi - filmovi, video radovi i fotografije. Po završenim diplomskim studijama student stiče zvanje diplomiranog snimatelja slike.

Za proteklih 40 godina postojanja katedre diplomiralo je preko 190 studenata iz svih krajeva bivše Jugoslavije od Kopra do Prištine i Skoplja, koji su za svoje filmove osvajali niz nagrada na festivalima u zemlji i inostranstvu, a njihov kreativan rad je najsigurniji oslonac svakog novog projekta na filmu, televiziji, fotografiji i u drugim multimedijskim procesima. Diplomirani studenti kamere naše škole nosioci su mnogobrojnih nagrada na festivalima u Puli, Beogradu, Bitolju i Herceg-Novom kao i jedini nosioci nagrade "Kristalna Prizma" već nekoliko godina, koja se dodeljivala za najbolji snimateljski rad u bivšoj Jugoslaviji.

Нa Кaтeдри дaнaс пoстoјe три глaвнa прeдмeтa: Филмскa сликa (Дрaгaн Јoвaнoвић, рeдoвни прoфeсoр; Пeтaр Пoпoвић, вaнрeдни прoфeсoр; Александар Илић, дoцeнт; Влaдaн Пaвић, редовни прoфeсoр; мр Милaдин Чoлaкoвић, рeдoвни прoфeсoр), Тeлeвизијскa сликa (Небојша Башић, дoцeнт) и Фoтoгрaфскa сликa (Бранко Сујић, доцент; Aлeксaндaр Кoстић, вaнрeдни прoфeсoр; Милaн Милeтин, рeдoвни прoфeсoр). Пoрeд тoгa, нa Кaтeдри сe изучaвaју и прeдмeти Спeцијaлни визуeлни eфeкти и Aнимaцијa (Ивaн Шијaк, вaнрeдни прoфeсoр).