Katedra za dramaturgijuGrupa za dramaturgiju osnovana je 1960. godine kada je na prvu godinu studija primljeno 14 studenata. Utemeljivač ovih studija bio je profesor Josip Kulundžić, dramski pisac, pozorišni reditelj i dotadašnji nastavnik glume i pozorišne režije. "Zadavao sam određene teme, ideje i početne sukobe, zahtevajući da ih studenti dramaturški obrade i pročitaju na jednom od sledećih časova, posle čega bi se, obavezno, razvila obimna diskusija, koju sam, prirodno, usmeravao i davao iscrpna teorijska objašnjenja kada je bilo potrebno." Ovu metodu je prihvatio i profesor Ratko Đurović, filmski scenarista, koji je 1961. počeo da predaje filmski scenario: "Podjednako je postojala težnja da se, kroz studije, u slušaocu razvija potreba za stvaranjem originalnih umjetničkih radova iz jednog ili više ovih medijuma, kao i to da se osposobi i spremi zrela i darovita ličnost, sa razvijenom kritičkom i teorijskom mišlju u praktičnom radu."

Dolaskom novih nastavnika, obogaćivao se teorijski sadržaj nastave: profesor Slobodan Selenić upućivao je studente u dramske pravce 20. veka, profesor Jovan Hristić proširivao im je saznanje od Aristotelove Poetike do francuskog klasicizma, profesor Vladimir Stamenković uvodio ih je u dramske teorije 17-19. veka i u poetiku radio-drame, dok ih je profesor Ljubiša Đokić upoznavao sa tehnikama drame. Najpre kao asistenti, a zatim i kao nastavnici, biraju se diplomirani dramaturzi ove grupe: za predmet Dramaturgija profesor Vesna Jezerkić, a za predmet Filmski i TV scenario profesor Petrit Imami i profesor Nebojša Pajkić. Oni su upotpunjavali nastavu analizama dramskih i filmskih dela. U dužem ili kraćem periodu, nastavu iz predmeta Dramaturgija držali su profesor Filip David i docent mr Dubravka Knežević, a iz predmeta Filmski i TV scenario profesori Živojin Pavlović, Vlastimir Radovanović, Dušan Kovačević, Gordan Mihić, Miloš Radivojević, Slobodan Stojanović, Predrag Perišić, kao i Aleksandar Saša Petrović, po povratku na FDU, studentima 4. godine Filmskei tv režije.

Katedra za dramaturgiju je zajedno s Katedrom za teoriju i istoriju pokrenula 1971. godine teatrološke i filmološke poslediplomske studije, na koje su se upisivali pored studenata s Fakulteta dramskih umetnosti takođe i studenti s drugih fakulteta u zemlji. Zajedno s profesorima s drugih katedara, predavanja su na tim studijama držali profesori Katedre za dramaturgiju Ratko Đurović, Slobodan Selenić, Jovan Hristić, Vladimir Stamenković i Predrag Perišić, a danas redovni profesor dr Maja Volk.

Školske 2007/2008. na studijama Dramaturgije uvedena je nastava po Bolonjskoj konvenciji (osnovne studije 4 godine + master studije 1 godina). Tada su preimenovani i nazivi matičnih predmeta, Dramaturgija u Pozorišnu i radio dramaturgiju, a Filmski i TV scenario u Filmsku i TV dramaturgiju. Uvedena su i dva nova matična predmeta: Kopirajting i Dramaturgija video igara.

Od školske 2011/2012. na Dramaturgiji je moguće studirati i doktorske umetničke studije na kojima su mentori redovni profesori Dramaturgije i Filmskog i tv scenarija.

U školskoj 2011/12. godini nastavu Pozorišne i radio dramaturgije drže redovni profesor Stevan Koprivica, vanredni profesor mr Boško Milin redovni profesor Nenad Prokić i docent Biljana Srbljanović. Nastavu Filmske i TV dramaturgije vode docent Mirko Stojković, vanredni profesor Srđan Koljević, docent Đorđe Milosavljević, redovni profesor Nebojša Pajkić. Nastavu predmeta Kopirajting i Dramaturgija video igara drži docent Mirko Stoković.

Nastavnici Katedre za dramaturgiju drže nastavu Pozorišne i radio dramaturgije studentima Pozorišne i radio režije (S. Koprivica, mr B. Milin i N. Prokić), Filmske i TV dramaturgije studentima Filmske i TV režije (S. Koljević i dr M. Volk), kao i Filmskoj i TV produkciji i Filmskoj i TV montaži (dr M. Volk).

Prvi diplomirani student Dramaturgije je dramski pisac Velimir Lukić (1963. godine). Do danas je diplomu diplomiranog dramaturga steklo preko 200 studenata. Mnogi od njih postali su ugledni dramski pisci i filmski scenaristi, dramaturzi u pozorištima, filmskim kućama, na radiju i televiziji, poznati pozorišni i filmski kritičari, uspešni filmski reditelji, cenjeni upravnici pozorišta i kulturnih ustanova, urednici u radio i televizijskim stanicama. Dobitnici su mnogih domaćih i stranih nagrada i priznanja.

Katedra za dramaturgiju FDU Beograd zauzima lidersku poziciju među edukativnim grupama slične profilacije o čemu govori podatak da je preko osmadest posto igranih domaćih pisaca u pozorištima Srbije upravo poteklo sa ove katedre, a da je savremenu filmsku produkciju nemoguće zamisliti bez završenih studenata i profesora ove Katedre.