Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kultureOrganizacija, produkcija i menadžment u oblastima pozorišta, umetnosti, medija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti izučavaju se još od 1961. godine. Školske 2004/2005. postojeća Katedra za pozorišnu i radio produkciju preimenovana je u Katedru za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Novo ime Katedre nije dovelo samo do deklarativnih, već do suštinskih promena kako u struktuiranju i unapređenju nastavnih planova i programa, tako i u profilisanju edukacije studenata u skladu sa izmenjenim društvenim ambijentom, tranzicionim procesom, procesom evropskih integracija, potrebom da se katedra reformiše prema postulatima Bolonjske deklaracije. U tom smislu izučavanje oblasti menadžmenta i produkcije u oblasti kulture, medija, pozorišne umetnosti i umetnosti uopšte, pozicionirano je u obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih nauka i realizuje se na nivou: osnovnih, master i doktorskih akademskih studija. U tom smislu 2007. godine po prvi put je započela realizacija programa doktorskih studija i upisani su prvi studenti.

Cilj osnovnih akademskih studija Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture je da studentima pruži znanja o pozorišnim, kulturnim i medijskim sistemima, i omogući im da ovladaju veštinama iz oblasti menadžmenta i produkcije u ovim oblastima. Kroz predavanja, rad na projektima, radionice, profesionalnu praksu, praktični i istraživački rad, tribine, diskusije, studijske posete referentnim ustanovama i studijska putovanja u zemlji i inostranstvu, studenti se osposobljavaju za aktivno učešće u organizovanju i vođenju umetničkih produkcija, ustanova kulture, medijskih i drugih umetničkih organizacija i ansambala, kao i za pozicije nosioca budućeg kulturnog razvoja zemlje. Važan cilj programa je da buduće profesionalce u izvođačkim umetnostima, elektronskim medijima i kulturi usmere ka istraživačkom postupku kao preduslovu za uspešan menadžment i produkciju u pozorištu, kulturi i medijima.

Master studije Menadžment kulture i medija, koje organizuje ova Katedra, za cilj imaju da studentima omoguće sticanje teorijsko-istraživačkih znanja i ovladavanje menadžerskim veštinama na višem, strateškom nivou koji je nužan i neophodan za uspešno rukovođenje projektima i institucijama kulture i medija – pozorištima, festivalima, kulturnim centrima, radio i televizijskim stanicama, reklamnim agencijama. Istovremeno ovaj studijski program daje podsticaj razvoju individualnih sposobnosti studenata (analitičko i kritičko mišljenje, sposobnost modelovanja, konceptualizacija...), posebno onih koje su neophodne za razvoj posotojećeg medijskog i kulturnog sistema.

Na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, angažovani su: dr Milena Dragićević Šešić, redovni profesor; dr Nikola Maričić, redovni profesor; dr Vesna Đukić, redovni profesor; dr Dragana Čolić Biljanovski, redovni profesor; dr Mirjana Nikolić, redovni profesor; mr Saša Sailović, docent; dr Maja Ristić, docent; dr Ana Martinoli, docent; mr Svetlana Jovičić, asistent i mr Uroš Andjelković, asistent.

Pored nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama, nastavnici i saradnici ove Katedre nastavu izvode na sedam katedara Fakulteta dramskih umetnosti, a angažovani su i na drugim studijskim programima i Univerzitetima: master i doktorske studije Univerziteta umetnosti; Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju; Interuniverzitetski centar u Dubrovniku; Univerziteti u Rigi, Viljnusu, Lionu, Dižonu, Grenoblu, Njujorku, u okviru programa Evropske diplome kulturnog menadžmenta u Briselu.

Osim pedagoškog rada u zemlji i inostranstvu, profesori Katedre su bili i još su angažovani na različitim pozicijama na Fakultetu i Univerzitetu umetnosti odnosno u medijima, ustanovama kulture i obrazovnim institucijama. Pomenućemo samo neke od angažmana: dr Milena Dragićević Šešić je u dva mandata obavljala funkciju Rektora Univerziteta umetnosti; dr Nikola Maričić je predsednik Saveta FDU, član Veća Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu i Senata Univerziteta umetnosti; dr Dragana Čolić Biljanovski je dugogodišnji selektor pozorišnog festivala "Nušićevi dani" u Smederevu, dr Vesna Đukić je član Nacionalnog prosvetnog saveta, mr Saša Sailović je obavljao dužnost savetnika za organizaciona pitanja upravnika Narodnog pozorištu u Beogradu, dr Ana Martinoli je producent programa Radija B92, dr Maja Ristić stalni saradnik Kulturnog dodatka dnevnog lista "Politika".

Profesori i saradnici Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture su nagrađivani za svoj stručni i naučni rad: dr Mirjana Nikolić, redovni profesor i i mr Saša Sailović dobitnici su Srebrne plakete Univerziteta umetnosti, dr Milena Dragicević Šešić je 2004. godine nagrađena Zlatnom plaketom Univerziteta umetnosti, dr Nikola Maričić, dr Milena Dragićević Šešić i dr Mirjana Nikolić su krajem 2004. dobili nagradu Ministarstva za nauku i tehnologiju, za učešće u naučno-istrazivačkom projektu.

Redovna praksa Katedre je i organizacija grupnih i individualnih studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu. U okviru njih, samo poslednjih godina studenti su bili u prilici da učestvuju:

U okviru tribina i tematskih seminara, koje Katedra organizuje kao dodatni edukativni sadržaj, studentima su se predstavili brojni istaknuti pozorišni i radio teoretičari i praktičari, menadžeri u institucijama kulture, pozorištima i medijima, koji su u dijalogu sa studentima debatovali na aktuelne teme iz oblasti njihovog delovanja.

Važan deo vežbi studenata Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture predstavlja učešće u produkciji radio programa i prezentacija studentskih radio emisija na prestižnim radijskim festivalima kakvi su bili festival Dani radija (Ohrid), Dani radija (Brezovica) ili pak beogradski FEDOR - Festival dokumentarne radiofonije. Na ovim festivalima studentski radovi su imali zapaženo mesto. Posebno treba istaći specijalno priznanje koje su profesionalci na Festivalu „Dani radija“ na Brezovici, 1997. godine dodelili studentkinjama Nataši Milović i Svetlani Platiši za emisiju "Koristiš li prezervativ". Rad studenata je bio izuzetno zapažen i na planu promocije i organizaciji mnogobrojnih kulturnih manifestacija i projekata, pozorišnim predstavama, kao i rad na realizaciji posebnih scenskih događaja - proslava 200 godina Prvog srpskog ustanka u Centru “Sava”; Svetosavska akademija, SKC, 2005; koncert rok grupe Massive Attack na stadionu FK Crvene Zvezde; organizacija svečanog otvaranja i zatvaranja Univerzijade, Beograd, 2009...). Studenti Katedre za menadzment i produkciju pozorišta, radija i kulture dugi niz godina obavljaju i različite poslove na pripremi i realizaciji pozorišnih predstava i najvećih međunarodnih festivala: FEST, BELEF, BITEF, BEMUS...

Studentski projekti i inicijative u okviru Katedre su imali i konkretne rezultate – Festival studentskog filma (FSF) i Festival Internacionalnog Studentskog Teatra (FIST) – koji se uspešno realizuju već više godina unazad, okupljajući veliki broj međunarodnih škola, studenata i njihovih radova. Takodje, studenti redovno učestvuju u istraživačkim projektima, koje pokreću kako FDU, tako i drugi fakulteti beogradskog Univerziteta, te različite medijske institucije i organizacije (IREX, ANEM...itd).

Na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture do danas je diplomiralo više od 650 studenata koji su od izvršnog do upravnog, menadžerskog nivoa uključen u rad pozorišta, radio i televizijskih stanica, Ministarstvima, brojnih institucija kulture i umetnosti. Među njima su i Gordana Janković, direktor Medija programa OSI (London), Jasna Dimitrijević, direktorka Zadužbine Ilije M. Kolarca, Vladan Cerović, direktor BELEF centra, Aleksandra Ilic, operativna direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Maša Mihailović, direktorka Beogradskog dramskog pozorišta, Jasmina Zotović, izvršna direktorka Narodnog pozorišta u Beogradu, mr Janko Ljumović upravnik Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici... Svojim znanjima i veštinama oni su producenti i menadžeri, analitičari kulturnog i umetničkog razvoja i aktivni kreatori pozitivnih promena u kulturi i medijima.

Godine 2006. Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture pokrenula je nagradu "Arhont" koja se svake godine dodeljuje studentu ili producentskom studentskom timu za uspešnu konceptualizaciju i realizaciju inovativnih projekata u domenu menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture. Prvu nagradu, 2006. godine, dobio je producentski tim Festivala Internacionalnog Studentskog Teatra – FIST-a: Nenad Meršnik, Jovana Popović i Marko Radenković. Nagrada je ovom timu dodeljena za inovativnu ideju, uspešan menadžment festivala, ukupan uspeh ideje i realizacije projekta u javnosti, pokazane liderske sposobnosti i otvorenost za timski rad u kome su na najbolji način ispoljili svoje mogućnosti i stvorili uslove da veliki broj studenata Fakulteta dramskih umetnosti na FIST-u nađu svoje mesto i mogućnost iskazivanja. Istovremeno, ovom manifestacijom studenti su doprineli jačanju ugleda i značaja Fakulteta dramskih umetnosti i kod nas i u svetu. Ovu nagradu su dobili još i sledeći studenti: Marko Radenković i Nikola Grujić (2007) za projekat "Avantura COOLtura"; Dina Vuković (2008) i Vuk Vuković (2009) za projekat FIST radija.

Iz godine u godinu, napori Katedre usmereni su ka inoviranju nastavnih sadržaja, oblika i metoda izvođenja nastave, širenju saradnje sa Univerzitetima u zemlji i inostranstvu koji školuju studente za iste ili slične oblasti delovanja. Trendovi, kako društveni i obrazovni, tako i umetnički i medijski, moraju biti ispraćeni, ali ono što ostaje najjača komparativna prednost ove Katedre, kao i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu je vešedecenijsko iskustvo u edukaciji mladih za oblast dramskih umetnosti, medija i kulture.