Konkurs za upis master akademskih studija 

К О Н К У Р С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
(позоришта, филма, радија и телевизије)

Булевар уметности 20, Нови Београд

телефон: 2135-684, локал 15

~e-mail:fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEB SITE : www.fdu.edu.rs~

жиро рачун: 840-1612666-05

 

 

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

 

Факултет драмских уметности уписује до 118 студента у прву годину мастер академских студија за школску 2019/2020. годину и то: до 60 студента који се финансирају из буџета и до 58 студента који се сами финансирају.

 

 

студијски програм

укупан број

студената

број буџетских

студената

број студената који се сами финансирају

 

Драмске и аудиовизуелне уметности

    до 91

  до 48

 до 43

модул - Глума

до 12

до 10

до 2

модул - Позоришна и радио режија

до 5

до 3

до 2

модул - Драматургија

до 10

до 7

до 3

модул - Филмска и

телевизијска режија

до 7

до 5

до 2

модул - Филмска и телевизијска продукција

до 12

до 7

до 5

модул - Камера

до 7

до 5

до 2

модул - Монтажа

до 8

до 5

до 3

модул - Снимање и дизајн звука

до 10

до 6

до 4

модул - Реклама и медији

до 20

/

до 20

Менаџмент културе и медија

до 15

до 8

до 7

Теорија драмских уметности и медија

до 12

до 4

до 8

УКУПНО:

до 118

до 60

до 58

 

Сви кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит, као неопходан услов за упис.

Услови за упис на мастер академске студије одређени су Законом о високом образовању, Статутима УУ и ФДУ као и Правилником о упису кандидата на други и трећи степен академских студија Универзитета уметности.

На студијске програме мастер академских студија ФДУ могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије и остварили најмање 240 ЕСПБ и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија рангирају се према успеху на основним академским студијама и успеху на квалификационом пријемном испиту.

Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

-      највише 30 бодова на основу претходног успеха на основним студијама (бодови се добијају тако што се просечан успех на основним студијама множи са 3),

-      највише 70 бодова на основу провере његових склоности и способности.

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова, и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.

Кандидат може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 бодова.

Кандидат може бити уписан као студент који сe сам финансира уколико се на јединстваној ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који се сами финансирају и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 60 бодова.

У случају да два кандидата имају исти број бодова приликом рангирања, предност се даје кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

Висине школарина на Факултету драмских уметности у школској 2019/2020. години за студенте мастер академских студија који се сами финансирају су:

 

 

студијски програм

висина шкорине за студенте који се сами финансирају

држављане Републике Србије

висина школрине за стране држављане из суседних земаља*

висина шкорине за стране држављане

 

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул - Глума

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Позоришна и радио режија

300.000,00 динара

450.000,00 динара

600.000,00 динара

модул - Драматургија

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

 

модул - Филмска и

телевизијска режија

350.000,00 динара

525.000,00 динара

700.000,00 динара

модул - Филмска и телевизијска продукција

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Камера

350.000,00 динара

525.000,00 динара

700.000,00 динара

модул - Монтажа

220.000,00 динара

330.000,00 динара

440.000,00 динара

модул - Снимање и дизајн звука

400.000,00 динара

   500.000,00

динара

   600.000,00

динара

модул - Реклама и медији

200.000,00 динара

300.000,00 динара

400.000,00 динара

Менаџмент културе и медија

180.000,00 динара

270.000,00 динара

360.000,00 динара

Теорија драмских уметности и медија

180.000,00 динара

270.000,00 динара

360.000,00 динара

 

Мастер академске студије на свим студијским програмима Факултета драмских умeтности трају једну годину (2 семестра, 60 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: докторске академске студије.

 

* Суседнe земаље: (Република Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Црна Гора)