Opšta službaU okviru Opšte službe postoje: pravna služba, studentska služba i služba za nastavu i magistarske studije.

Pravna služba obavlja različite administrativne poslove vezane za kadrovska pitanja. Ona obavlja izradu pravnih akata, sprovodi postupak za izbor nastavnika i saradnika, sastavlja različite vrste ugovora, organizuje sednice Nastavno-umetničkog veća FDU, Saveta FDU, Naučnog veća, obavlja korespodenciju sa odgovarajućim institucijama, vodi matičnu knjigu zaposlenih i izdaje različite potvrde i uverenja iz radnog odnosa.

Sekretar Fakulteta
Vesna Janjetović, dipl. prav.

telefon: 38111-311-1071
kancelarija 74

Šef kabineta dekana
Aleksandra Avramović

telefon: 3811-214-0419
kancelarija 73

Programer - inženjer
Nenad Spasić
kancelarija 31
~e-mail: nenad.spasic@fdu.bg.ac.rs~

Studentska služba vrši: upis studenata i overu semestra, zakazivanje ispita, ažuriranje ispitnih prijava, izdavanje različitih uverenja i potvrda studentima, vođenje matične knjige studenata i evidenciju prijemnih ispita.

Saradnik za studentski standard i opšte poslove
Kristina Obradović

Saradnik za studentska pitanja
Vesna Aleksandrić

telefon: 38111-2604-525; 38111-2135-684, lok. 06
kancelarija 70

Služba za nastavu i magistarske studije organizuje izvođenje nastave za studije koje organizuje Fakultet (osnovne, diplomske, specijalističke, doktorske), izrađuje godišnji raspored časova i nastavne planove Fakulteta, vrši upis godine i overu semestra studenata i obavlja administrativno-tehničku obradu materijala za potrebe Fakulteta.

Saradnik za nastavu i poslediplomske studije
Olivera Trajković
~e-mail: oliveratr@yahoo.com~

Referent za opšte poslove (studije uz rad i prijemni ispiti)
Svetlana Đukić
~e-mail: fdu_referent.svetlana@yahoo.com~

Umnoživač materijala - kurir
Milica Vučković

telefon: 38111-2604-525; 38111-2135-684, lok. 15
kancelarija 69