Služba za finansijske posloveU okviru Službe za finansijske poslove: obavlja se obračun ličnih dohodaka radnika, isplata honorara trećim licima po Ugovoru o delu i autorskom honoraru, izrađuje finansijski plan, sastavlja analitički kontni plan, vode knjigovodstveno-računovodstveni knjige, obavljaju blagajnički poslovi, vrši nabavka materijala, osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Rukovodilac službe za finansijske poslove
Zorka Krneta

Referent za finansijske poslove
Ljiljana Pantić

telefon: +381 11 3118560; +381 11 2135684, lok. 05
E-mail: ~fdufinan@eunet.rs~

Knjigovođa analitičar
Jelena Spasić

Blagajnik
Zlatana Ikač

Knjigovođa kontista
Marko Nikolić

telefon: +381 11 3118560; +381 11 2135684, lok. 08
E-mail: ~fdufinan@eunet.rs~

Referent nabavke
Marko Božović

telefon: +381 11 2135684, lok. 40
E-mail: ~fdufinan@eunet.rs~