Snimanje i dizajn zvuka - master akademske studijeUmetnička, odnosno naučna oblast u okviru polja Dramske i audio-vizuelne umetnosti
Naziv studijskog programa Snimanje i dizajn zvuka
Trajanje studijskog programa 1 godina (2 semestra)
Broj ESPB 60
Broj studenata Do 12 studenata
Uslovi za upis na studijski program Diploma osnovnih akademskih studija (240 bodova), položen klasifikacioni ispit i drugi uslovi propisani Statutom UU i Statutom FDU.
Stručni, akademski ili naučni naziv koji se stiče završetkom studijskog programa Diplomirani dramski i audio-vizuelni umetnik - snimatelj i dizajner zvuka - Master
Mogućnost nastavka studija Specijalističke akademske studije; doktorske akademske studije dramskih i audio-vizuelnih umetnosti; doktorske akademske studije iz oblasti humanističkih nauka.